Home / กฎระเบียบและข้อบังคับ

กฎระเบียบและข้อบังคับ

กฎระเบียบ

 1. กองทุนพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ.๒๕๕๗
 2. กองทุนพระสอนศีลธรรม พ.ศ.๒๕๕๙
 3. กองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ.๒๕๕๗
 4. กองทุนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๘
 6. กองทุนหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๑
 8. การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
 9. การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรม พ.ศ.๒๕๕๑
 10. การบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๙
 11. การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ | ENG
 12. การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ | ENG
 13. การใช้ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ อัตรบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ.๒๕๕๗
 14. การได้รับเงินประจำตำแหน่งในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒
 15. คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘
 16. งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 17. งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๕
 18. บัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๔๑
 19. มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี กำกับ ดูแล และรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๗
 20. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
 21. หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ข้อบังคับ

 1. กองทุนวิปัสสนาธุระ พ.ศ.๒๕๔๖
 2. การขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. การขอพระราชทานสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. การจัดการศึกษาและบริหารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
 5. การจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๕๔
 6. การดำรงตำแหน่งหัวภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๑
 7. การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙
 8. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
 9. การปฏิบัติงานบริการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 10. การปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ | ENG
 11. การปฏิบัติศาสนกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 12. การปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ.๒๕๔๖ | ENG
 13. การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
 14. การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
 15. การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ.๒๕๔๑ | ENG
 16. การมอบเข็มเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๖๑
 17. การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑
 18. การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙
 19. การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘
 20. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓
 21. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓
 22. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘
 23. การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ | ENG
 24. การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ | ENG
 25. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ | ENG
 26. การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
 27. การส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
 28. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๑
 29. การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๑
 30. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔
 31. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗
 32. การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
 33. การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
 34. การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๒
 35. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
 36. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๑
 37. คณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 38. คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
 39. คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑
 40. ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘
 41. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๔๑
 42. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๑
 43. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
 44. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
 45. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
 46. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
 47. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๑
 48. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๑
 49. ประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๕
 50. ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 51. วินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๔๙
 52. ส่งเสริมการแต่งตำรา พ.ศ.๒๕๔๔
 53. สถาบันสมทบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 54. สถาบันสมทบ พ.ศ.๒๕๔๓ | ENG
 55. สภาวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑
 56. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑
 57. หลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗
 58. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
 59. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๑
 60. หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 61. หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ.๒๕๔๗
 62. หอพักนิสิต พ.ศ.๒๕๕๒ | ENG
 63. องค์กรนิสิต พ.ศ.๒๕๔๘
 64. เกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙
 65. เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๓ | ENG