Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา / การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563
โดย พระมหามฆวินทร์ ปริสุตฺตโม,ผศ.ดร. ประธาน
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
ผ.ศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ