Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา / การวิจัยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

การวิจัยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

วิจัยโดย

พระครูโสภณวีรานุวัตร, ดร.

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร.

พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย

นายเอกมงคล เพ็ชรวงษ์

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากวิสาหกิจชุมชนศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี