Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นโยบายการบริหาร พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี

นโยบายการบริหาร พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี

นโยบายการบริหารงาน พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี