Home / ผลงานวิชาการคณาจารย์

ผลงานวิชาการคณาจารย์

พระครูโสภณวีรานุวัตร,พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย,เอกมงคล เพ็ชรวงษ์

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564)

พระครูโสภณวีรานุวัตร,พระครูโกศลธรรมานุสิฐ

บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวเชิงสร้างสรรค์ วัดสวนหงส์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี,วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564)

พระครูโสภณวีรานุวัตร,พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,พระครูสิริพุทธิศาสตร์,พระครูใบฎีกาศักดิ์ดนัย เนตรพระ,เอกมงคล เพ็ชรวงษ์

การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์,ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม – มิถุนายน

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต,พระครูโสภณวีรานุวัตร

การบริหารอำนาจตามแนวพุทธในระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ,วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน์,ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (2019): ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562