Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา / มอบใบประกาศแต่งตั้ง นายกองค์กรนิสิต

มอบใบประกาศแต่งตั้ง นายกองค์กรนิสิต

มอบใบประกาศแต่งตั้ง
นายกองค์กรนิสิตให้แก่ พระครูสุวรรณธรรมาภิมนต์ นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ 4
และนายกสภานิสิต แด่ นายรุ่ง วรรณดิษฐ์ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสน์ ชั้นปีที่ 3
__ ทั้ง 2 รูป/คน ผ่านการลงคะแนนเลือก จากนิสิตทุกชั้นปี ประจำปี พ.ศ. 2562