Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

สังกัด วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

————————————–

          ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เลขที่ ๒๔๙ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติที่ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะสรรหา

            ตำแหน่งที่จะสรรหา รายละเอียดตามข้อ ๙ ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สรรหา

               ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๙

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๙ ของประกาศนี้

๒.๓ เป็นผู้ไม่เสพสิ่งเสพติด

๓. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นในสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานวิทยาลัย     อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๙๘-๙๗๑-๗๓๔๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์     พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๔.๑ ปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติแฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท นำวุฒิปริญญาตรีมาประกอบด้วย)

๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ภาพสี ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

๔.๖ ใบรับรอบแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ  สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์   หรือความในข้อ ๑๔(๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

๔.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้อ 9 ของประกาศนี้ (ถ้ามี)

๕. ค่าธรรมเนียมสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท

          ๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

               ๖.๑ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)

                   ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจงานนั้น ๆ

๖.๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)

                   พิจารณาจากประสบการณ์ ทัศนคติ บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์

          ๗. วัน เวลาทำการสอบ

๗.๑ วันที่  ๒๓  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ป้ายประกาศใต้อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

๗.๒ วันที่  ๒๔  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  สอบข้อเขียน

๗.๓ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ป้ายประกาศใต้อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

๗.๔ วันที่  ๒๖  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตามข้อ ๙

          ๘. เกณฑ์การตัดสิน

               ๘.๑ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ไม่ต่ำกว่า

 

/ร้อยละ ๕๐…

 

ร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ

๘.๒ การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๖.๒ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๙. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ที่ ส่วนงาน ตำแหน่ง เลขที่ คุณสมบัติ
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ นักวิชาการเงินและบัญชี ๖๖๑๘๐๐๑ ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน

หรือสาขาวิชาการบัญชี

๓. มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๖. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี

 

๑๐. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว

               ๑๐.๑ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อสอบได้และรับเอกสารายงานตัว

๑๐.๒ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานตัวที่สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ผู้ไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *