Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวกิจกรรม / วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมทำ MOU กับพ.ต.ท.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนางานวิชาการระหว่างสองสถาบัน ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง