Home / วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก  บูรณาการกับศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ
ปรัชญา จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์ร่วมสมัย พัฒนาจิตใจและสังคม
พันธกิจ ผลิตบัณฑิตวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม