Home / หลักสูตรที่เปิดสอน / หลักสูตรปริญญาตรี / หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีความมุ่งมั่นในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู้
ความเข้าใจ และความสามารถด้านการจัดการตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของแนวคิด “การบรรจบกันของศาสตร์การจัดการตะวันตกกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา” พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นา ตระหนักในอุดมการณ์ และ
การเสียสละ พัฒนาท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป
๑.๒.วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสียสละ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมชาติและศาสนา
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการตามหลักพุทธศาสนาเเละ
วิทยาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการ
แก้ปัญหาของคณะสงฆ์และสังคม
๑.๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการทางานเป็นทีมยอมรับความแตกต่างรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างทันสมัย

การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ กับหลักการบริหารงานสมัยใหม่

ในปัจจุบัน
การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากำไร และ มีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกำลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศ
าสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่าการที่จะใช้หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตกซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 100 ปี นั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังกำไรและการแข่งขัน

ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาทำให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดำรงความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ เป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้

หลักสูตรปริญญาตรี : กจพ. (ดาวโหลดหลักสูตร)