Home / หลักสูตรที่เปิดสอน / หลักสูตรปริญญาโท / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเปิดๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจําเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์เพื่อทําหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา
ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อน
อันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การทํางานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความ
สร้างสรรค์ความรับผิดชอบทั้ง ต่อตนเองและต่อผู้อื่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไป
ถึงจริยธรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา ข้างต้น ทางวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จึงเล็งเห็น
ความสําคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดให้มีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา สําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์
ทั่วไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ
    วิชาการทางพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้นําความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐ
    ประศาสนศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนํา
    ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (Download)