Home / หลักสูตรที่เปิดสอน / หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตร : หลักสูตร ป.บส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นหลักสูตรเสริมองค์ความรู้ ในการปกครองหรือการบริหารจัดการ ให้แก่คณะสงฆ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีพระสงฆ์อีกเป็นจำนวนมิใช่น้อยที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการสอนพระปริยัติธรรม ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี แต่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ เพราะไม่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว

เป็นการขยายโอกาสให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้โดยให้การศึกษานั้นได้ควบคู่หลักการบริหาร เป็นการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการบริหารงานพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมควบคู่กับวิชาการทางโลกนำหน้าเพื่อแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะสังคมในยุคปัจจุบัน ที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ๑. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรมและพระสอนศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
  2. ๒. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรมและพระสอนศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้สามารถนำความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม
  3. ๓. เพื่อผลิตพระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรมและพระสอนศีลธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้อุทิศตนและสามารถนำหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคม
  4. ๔. เพื่อให้พระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรม และพระสอนศีลธรรมได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ดาวโหลดหลักสูตร)