Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา / แลกเปลี่ยนเรียนเพิ่มทักษะผู้เรียน

แลกเปลี่ยนเรียนเพิ่มทักษะผู้เรียน

__รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
__ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
__ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

__ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
__ อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
__ จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพ

__ นำพานิสิตปริญญาเอก บริหารการศึกษา
มาแลกเปลี่ยนเรียนเพิ่มทักษะผู้เรียน ที่ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 30 กรกฎาคม 62 เวลา 13.30 น.