Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีแด่ รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่ รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

 

มุทิตาสักการะบูชา
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์

*สักการะ บูชา “มหาประไพ”
นำสงฆ์ไทย “สุพรรณ” นั้นลือเลื่อง
คือดวง ประทีปธรรม นำประเทือง
ประดับเมือง. งามเด่น เป็นอาภรณ์

*”เจ้าอาวาส วัดดอนเจดีย์” ที่ประจักษ์
เป็นเสาหลัก สุขโข สโมสร
“เปรียญสาม” ประเสริฐ เลิศบวร
นามขจร บุญญา “มหาประไพ”

*คือ”นักเทศน์ ปาฐกถา” ที่สามารถ
สุดเปรื่องปราด ชี้ทาง กระจ่างใส
“เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์” ที่ก้าวไกล
เป็นผู้ให้ เมตตา เนื้อนาบุญ

*คือนักธรรม “ชั้นเอก” เสกมนต์ขลัง
รวมพลัง สงฆ์ไว้ ให้อบอุ่น
“นักปกครอง” ครองธรรม นำค้ำจุน
งานมอบทุน การศึกษา เอื้ออารี

“พุทธศาสตร์ บัณฑิต” พิชิตได้
ด้วยฝักใฝ่ ความรู้ ชูศักดิ์ศรี
“เกียรตินิยม” สามารถ ปราชญ์เมธี
“ปริญญาตรี” พัฒนา ก้าวหน้าไป

“เป็นยอด นักปกครอง” ผองเถระ
ยึดธรรมะ “ครองตน ครองคน”ได้
ทั้ง”ครองงาน” บริหาร ประสานใจ
เคร่งวินัย “จริยวัตร” จัดงดงาม

ปริญญาโท “ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต”
สั่งสอนศิษย์ สาธุชน มากล้นหลาม
นักพัฒนา มานะ พยายาม
สร้างอาราม “วิทยาลัยสงฆ์” ธำรงเมือง

*ไขว้คว้า “ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต”
คือเข็มทิศ สร้างสรรค์ อันลือเลื่อง
เป็น “นักปราชญ์ สร้างปราชญ์” ศาสน์รุ่งเรือง
งามฟุ้งเฟื่อง กิตติศัพท์ ประดับตน

“ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี”
ทำหน้าที่ ยิ่งใหญ่ ใฝ่กุศล
คือสายธาร ศรัทธา ประชาชน
มิ่งมงคล “สุวรรณภูมิ” ภาคภูมิใจ

*รับรางวัล “เสาอโศก” นำโลกสวย
ุุเชิดชูด้วย ศีลธรรม น้อมนำได้
“เสาเสมา ธรรมจักร” เป็นหลักใจ
ประกาศให้ ดีเด่น เลือกเฟ้นมา

*”พระครู วิบูล เจติยานุรักษ์”
แจ้งประจักษ์ คุณูปการ งานแกร่งกล้า
กิตติศัพท์ ขับขาน งานวัดวา
สมสมญา สมณะ “เป็นพระดี”

*มุทิตา คารวะ ท่านพระครู
โลกรับรู้ สมณศักดิ์ เป็นสักขี
“รองเจ้าคณะ จังหวัด สุพรรณบุรี”
เทอดศักดิ์ศรี สุขสันต์… นิรันดร์เทอญ

นิ่มนวล หาญทนงค์
อดีตอาจารย์ ๓ ระดับ ๙
โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”

ประพันธ์ในนาม พุทธบริษัทสี่ จังหวัดสุพรรณบุรี