Home / ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

โครงการสัมมนาเสริมหลักสูตรนิสิตเรื่อง “เด็กดีใส่ใจการใช้ชีวิตแบบใหม่อย่างไร ห่างไกล โควิด-19”

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ _จัดโครงการสัม …

ข้อมูลเพิ่มเติม

การวิจัยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

วิจัยโดย พระครูโสภณวีรานุวัตร, ดร. พระครูวิบูลเจติ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัต …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ปริศนาอายุของพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง” โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ​บุรี​ศรี​สุวรรณภูมิ​ และ ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติ …

ข้อมูลเพิ่มเติม