Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี _พระครูโกศลธรรมาสุสิฐ, ดร. รองเจ้า …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ใ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ใ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ใ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ใ …

ข้อมูลเพิ่มเติม