Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ปริศนาอายุของพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง”

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ​บุรี​ศรี​สุวรรณภูมิ​ และ ชมรมนั …

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศการเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตร รป.ม._2563 รอบ2

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญา โท

คำถาม เรียนจบรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทำงานอะไรได้ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี _พระครูโกศลธรรมาสุสิฐ, ดร. รองเจ้า …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ใ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ใ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ใ …

ข้อมูลเพิ่มเติม