Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มอบชุดป้องกันเชื้อโรค

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ให้ข้อคิด เป็นขวัญและกำลังใจของคนในประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด อธิการบดี พบประชาคม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่ว …

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพโหราศาสตร์ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์สุพ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อไวรัส COVID – 19 บริเวณห้องเรียน ห้องสำนักงานและอาคารเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม