Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัต …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ปริศนาอายุของพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง”

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ​บุรี​ศรี​สุวรรณภูมิ​ และ ชมรมนั …

ข้อมูลเพิ่มเติม