Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา

ข่าววิชาการ การศึกษา

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสู …

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตพุทธศาสต …

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำวิทยาลัยสงฆ์สุพร …

ข้อมูลเพิ่มเติม