Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา

ข่าววิชาการ การศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพร …

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสู …

ข้อมูลเพิ่มเติม