Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา

ข่าววิชาการ การศึกษา

การวิจัยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

วิจัยโดย พระครูโสภณวีรานุวัตร, ดร. พระครูวิบูลเจติ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์สุพร …

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสู …

ข้อมูลเพิ่มเติม