Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าววิชาการ การศึกษา

ข่าววิชาการ การศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ให้ข้อคิด เป็นขวัญและกำลังใจของคนในประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด อธิการบดี พบประชาคม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งส่ว …

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพโหราศาสตร์ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์สุพ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุ …

ข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพนิสิตหลักสู …

ข้อมูลเพิ่มเติม