Home / บริการออนไลน์ / ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

โดย คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยเปิดเป็นหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ต่อมาเปิดสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคม และปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต ตามลำดับ จวบจนถึงปัจจุบัน ทั้ง 5 หลักสูตร มีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จบการศึกษา ตามบัญชีทะเบียนรายชื่อนิสิตนี้….

รายชื่อนิสิตผู้สำเร็จการศีกษา